Tietosuoja on osa perustuslain takaamaa yksityisyyden suojaa. Tietosuojan tarkoituksena on varmistaa, että organisaatiot käsittelevät henkilötietoja lainmukaisesti ja vain silloin, kun niiden käsittelyyn on lainmukainen peruste. Rekisteröidyllä on myös oikeus tarkastaa kunkin organisaation hallussa olevat henkilötietonsa ja tarvittaessa korjata niitä.

EU:n yleistä tietosuoja-asetusta alettiin soveltaa vuonna 2018. Asetuksen tavoitteena on parantaa henkilötietojen suojaa koko EU:n alueella. Asetusta täydentää kansallinen tietosuojalaki, joka tuli voimaan vuoden 2019 alussa.
Lainaus
Wikipedia
Nimi: Asiakasrekisteri

1 Rekisterinpitäjä
PesäLomailuun Oy, jäljempänä Camping KotkanPesä
Y-tunnus: 2297328-4

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Tuula Lindblum Emmantie 3, 24280 SALO
+ 358 (0) 405609204

3 Tietosuojavastaava
Tuula Lindblum Emmantie 3, 24280 SALO
+ 358 (0) 405609204

4 Rekisterin nimi
Rekisterin nimi on asiakasrekisterin seloste.

5 Rekisterin julkisuus
Asiakasrekisterin sisältö ei ole julkista.

6 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja kerätään tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten. Henkilötietoja käsitellään päivittäin liiketoiminnallisista syistä.

7 Rekisterin tietosisältö
Rekisteri pitää sisällään seuraavia tietotyyppejä;
- Henkilön nimi
- Henkilön osoite
- Henkilön puhelinnumero
- Henkilön sähköpostiosoite
- Etupaketiin liittyvät henkilö- ja paikkatiedot

8 Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakasrekisterin tietoja kerätään vierailevilta asiakkailta.

9 Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti. Niitä luovutetaan tarvittaessa viranomaisille.

10 Tietojen siirto kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle
Tietoja ei luovuteta kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle.

11 Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteri ei sisällä arkaluonteisia tietoja. Tallenteet on suojattu salaamalla ja säilytys tapahtuu salasanasuojatulla palvelimella.

12 Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Lisäksi hänellä on riittävän tarkan ja yksilöidyn tarkastuspyynnön tehtyään oikeus saada tietoonsa itseään koskevat ja tiedostotallenteiden sisältämät tiedot. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti ja allekirjoitettuna seuraavaan osoitteeseen: Camping KotkanPesä, Koskenpääntie 383, 42300 Jämsänkoski. Tiedot luovutetaan henkilökohtaisesti henkilöllisyystodistusta vastaan.

13 Oikeus vaatia tiedon korjaamista ja poistamista

Rekisterinpitäjän on korjattava asianomaisen osoittama virheellinen tieto henkilötietorekisterissä.
Rekisterinpitäjällä on myös omatoimisen toiminnan kautta velvoite tarkastaa tietojen asiallisuus ja ajantasaisuus rekisterissä. Rekisteröity voi myös vaatia rekisterinpitäjää poistamaan itseään koskevat tiedot rekisteristä. Tietosuojavastaava johtaa toimenpiteen käsittelyä.
Korjaus- ja poistamispyynnöt tulee osoittaa kirjallisesti ja allekirjoitettuna seuraavaan osoitteeseen: Camping KotkanPesä, Koskenpääntie 383, 42300 Jämsänkoski. Tiedot luovutetaan henkilökohtaisesti henkilöllisyystodistusta vastaan.

14 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.
Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä, automaattista päätöksentekoa ja profilointia.
Yrityksellä ei ole automaattista päätöksenteko- tai profilointijärjestelmää. Rajoittamispyynnöt tulee osoittaa kirjallisesti ja allekirjoitettuna seuraavaan osoitteeseen: Camping KotkanPesä, Koskenpääntie 383, 42300 Jämsänkoski
Tiedot luovutetaan henkilökohtaisesti henkilöllisyystodistusta vastaan.

15 Tietojen poistaminen ja säilytysaika
Tietoja säilytetään niin kauan, kuin on vaadittu.
Tiedostotallenteisiin pääsyä rajoitetaan, kun rekisterinpitäjä katsoo, että järjestelmän rekisterin käyttäjä ei enää tarvitse virkaan tai työtehtävään liittyvästä syystä pääsyoikeutta tai käyttöoikeutta järjestelmään.
Camping KotkanPesä poistaa rekisteristä asiakkaan tiedot myös, jos asianomainen itse lakiin perustuen vaatii Camping KotkanPesä:ltä poistamaan häntä koskevat tiedot. Tietoja ei kuitenkaan poisteta, jos laissa määrätään eri tavalla tai toimivaltainen viranomainen on käynnistänyt prosessin, joka edellyttää asiakasrekisterin pitäjää säilyttämään tietoja tai muu taho on hakenut Suomen oikeudelta turvasuojaamispäätöstä tiedoille.

16 Rekisteriselosteen hyväksyntä
Rekisteriseloste on hyväksytty jatkuvana.

Go to top